Üst Yönetim Taahhütnamesi

KRK Belgelendirme personel belgelendirme faaliyetlerinin, tarafsız ve adil uygulanması amacıyla;

1. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu mevzuatlarına bağlı kalarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi,
2. Sadece yetki aldığımız ulusal yeterlilik kapsamı çerçevesinde faaliyet göstereceğimizi,
3. Tüm süreçlerimizle ilgili her türlü, bilgi edinme, öneri, itiraz ve şikâyeti, hangi yolla ulaşırsa ulaşsın değerlendirmeye alacağımızı, bu konu ile ilgili tüm ulaşım yollarını açık tutacağımızı,
4. İlgili tüm tarafların itiraz ve şikâyet haklarını kullanabilmesi sağlayacağımızı,
5. İtiraz ve şikâyetleri herhangi bir etki altında kalmadan, prosedür ile belirlenen süresi içerisinde, gizlilik içerisinde çözümleyerek sonuçlandıracağımızı,
6. Tüm uygulamalarımızda ve ücret politikamızda hiç kimseye ayrımcılık yapmayacağımızı,
7. Vizyon, misyon, kalite politikalarını benimseyeceğimizi ve çalışanlara bu konuda gerekli eğitimleri ve bilgilendirmeleri yaparak destekleyeceğimizi,
8. Uygulamalarımızı prosedürlerle belirlediğimiz süreler içerisinde gerçekleştireceğimizi, yasal bir durum ve işlem olmaksızın hiçbir şekilde geciktirme veya özel olarak çabuklaştırma yapmayacağımızı,
9. İlişkili olduğumuz kuruluşların ve üçüncü tarafların çalışmalarının tarafsızlığımızı tehlikeye atacak faaliyetlerine müsaade etmeyeceğimizi,
10. Her türlü bilgi ve belgeyi yasal zorunluluklar hariç, hiçbir kurum, kuruluş ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı,
11. Her türlü kayıt ve bilgiyi, güvenliği sağlanmış ortam ve koşullarda saklayacağımızı,
12. Çalışanlarımıza hiçbir konuda baskı ve ayrımcılık yapmayacağımızı,
13. Hiçbir şekilde çıkar çatışmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
14. Faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında her türlü kaynağı sağlayacağımızı,
15. Belgelendirme süreci kapsamında görev alan, tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımızı,
16. Adaylara ve belgelendirilmiş kişilere adil, eşit ve tarafsız davranacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz.